ALGEMENE VOORWAARDEN – SARAH DE GHESELLE
Wij zijn: Sarah De Gheselle, met vestigingsadres te 8660 De Panne, Bortierlaan 22 enondernemingsnummer 0550.880.222. Je kan ons bereiken via het e-mailadres: info@sarahdegheselle.com 

DEEL 1 – ALGEMEEN
Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 • Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via offerte of via sociale media. 
 • Dienst: de diensten die wij leveren: Sarah De Gheselle 
 • Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 
 • Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in bij het aankopen van een product of dienst. 
 • Klant: De consument of ondernemer die een product aankoopt bij ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
 • Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij, als Klant, en wij, als Dienstverlener. 
 • Producten: 
  • B2C: Lightroom presets, Fotografie 
  •  B2B: Sociale media & blog promotie, Social media coaching, Social media management, Content creation pakketen: Fotografie Videografie Artikels

Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.
 

Website: Https://www.sarahdegheselle.com 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze producten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en producten/ diensten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een aanbod via de website, social media of via offerte. De prijzen worden uitgedrukt in euro. Er wordt BTW aangerekend. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW. 

3.2. Indien jij, als klant, handelt in de hoedanigheid van ondernemer, bieden wij, als Dienstverlener, pakketten op maat aan via een offerte. De offertes van Sarah De Gheselle zijn 14 dagen geldig, tenzij anders schriftelijk vermeld in de offerte. Na periode van 14 dagen of de aangegeven periode op de offerte, vervalt het aanbod van ons, als Dienstverlener, en kan jij, als Klant, dit niet meer aanvaarden. 

3.3. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aankoopt, is het geldende aanbod. 

3.4. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien, jij als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

Artikel 4 – vergoeding:

4.1. Algemeen 

De prijs is steeds afhankelijk van het gekozen product of van de gekozen dienst. De prijzen van de presets packs voor B2C klanten staan vermeld op onze website. Voor B2B klanten staan de prijzen vermeld in de offerte. 

Wij, als Dienstverlener, zijn BTW-plichtig. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant. 

4.2. Betaling

4.2.1. Onze fysieke producten dienen bij aankoop onmiddellijk via de website te worden betaald. 

4.2.2. Indien jij, als Klant, handelt in de hoedanigheid van consument, dien jij, als Klant, de presets te betalen via de website. 

4.2.3. Indien jij, als Klant, handelt in de hoedanigheid van ondernemer, ontvang jij, als Klant, een factuur van ons, als Dienstverlener. Deze factuur dient betaald te worden binnen een termijn van 14 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

4.2.4. Bij fotografie opdrachten zowel voor B2C als B2B dient elke factuur betaald te worden uiterlijk voor aanvang van de shoot. 

4.2.5. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 5% per maand op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 75,00 euro. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd. 

Artikel 5 – Herroepingsrecht 

5.1. Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, als Klant, bent niet verplicht een reden op te geven. 

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail hebt ontvangen. 

5.2. Uitzonderingen: Het herroepingsrecht is niet van toepassing op onze preset packs, e-books,…

De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is aldus niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming. 

Ook de ontbinding van diensten is niet mogelijk eens deze volledig of gedeeltelijk uitgevoerd zijn. Bij aankoop van coaching, retraites, cursussen en programma’s stem jij er als Klant mee in dat de dienst onmiddellijk uitgevoerd wordt waardoor jij, als Klant, afstand doet van jouw herroepingsrecht. 

Het herroepingsrecht is uiteraard niet van toepassing op onze producten op maat, eens je deze aankoopt, begint de uitvoering onmiddellijk en kan je, als Klant, geen beroep meer doen op het herroepingsrecht. 

Artikel 6 – Uitoefening van het herroepingsrecht 

6.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je, als Klant, ons, als Dienstverlener, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Jij, als Klant, vermeldt het ordernummer en de naam van het product. Deze mededeling moet ons, als Dienstverlener, bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet jij, als Klant, jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

6.2. Jij, als Klant, moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen hebt meegedeeld, terugzenden naar ons, als Dienstverlener. Jij, als Klant, bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

6.3. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij, als Dienstverlener, ons het recht voor om jou, als Klant, aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou, als Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

6.4. Indien jij, als Klant, de overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment van jou, als Klant; ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou, als Klant, terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van jou, als Klant, om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kunnen wij, als Dienstverlener, wachten met de terugbetaling totdat wij alle goederen hebben teruggekregen, of totdat jij, als Klant, hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

6.5. Wij, als Dienstverlener, betalen jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij, als Klant, de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij, als Klant, uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 7 – Levering en risico

7.1. Wij, als Dienstverlener, oordelen zelf welke content (foto’s, video’s, artikels) digitaal aan jou, als Klant, worden ter beschikking gesteld. 

7.2. De content (foto’s,video’s, artikels) worden door ons, als Dienstverlener, slechts effectief in druk gegeven en ter beschikking gesteld van jou, als Klant, na goedkeuring door jou, als Klant, en na volledige betaling van het voorschot en van de eindfactuur, ongeacht het feit dat er desgevallend tussen de partijen uitdrukkelijk een levertijd werd overeengekomen. 

Wij, als Dienstverlener, zullen, indien dit redelijkerwijze mogelijk is, de door jou, als Klant, aangegeven correcties uitvoeren. Het akkoord van jou, als Klant, met de content ontslaat ons, als Fotografe, van elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de vorm en inhoud van de content. 

7.3. Alle bestellingen worden door ons, als Dienstverlener, verzonden via gewone post. De kosten voor een express-verzending per koerier die het gevolg zijn van een hoogdringendheid of op eenvoudig verzoek van jou, als Klant, zijn ten laste van jou, als Klant. 

7.4. Voor aankoop en verzending van producten gelden de volgende bepalingen:
Als verzendadres geldt het adres dat jij, als Klant, hebt opgegeven. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie. 

7.5. Wij, als Dienstverlener, doen ons uiterste best om onze fysieke producten te bezorgen binnen een leveringstermijn van 3-4 weken (afhankelijk van de bestemming). 

7.6. De levertijd gaat steeds in, na ontvangst van jouw betaling. Het volledige bedrag moet door ons, als Diensverlener ontvangen zijn, alvorens tot levering wordt overgegaan. 

7.7. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door ons, als Dienstverlener, vastgesteld. Indien wij, als Dienstverlener, en jij, als Klant, overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, hebben wij, als Dienstverlener, het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen. 

7.8. Indien jij, als Klant, de oorspronkelijke overeenkomst wijzigt, dan kan de leveringstermijn worden verlengd. 

7.9. Wanneer de bezorging van een product vertraging heeft, ontvang jij, als Klant, hiervan zo spoedig mogelijk bericht. 

7.10. Wanneer jij, als Klant, niet thuis bent op het moment van levering van het product, wordt deze naar een postpunt gebracht. Het te laat ophalen door jou, als Klant, van jouw pakket geeft jou, als Klant, echter geen recht de overeenkomst te ontbinden. 

7.11. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. 

Indien de zending met de bestelling opnieuw bij ons, als Dienstverlener, toekomt omdat jij, als Klant, een onvolledig of fout leveringsadres hebt opgegeven, kan jij, als Klant, geen schadevergoeding eisen. Op verzoek van jou, als Klant, zal de bestelling nogmaals worden verstuurd en moet jij, als Klant, de verzendingskosten nogmaals betalen. 

7.12. Als jij, als Klant, de bestelling niet ontvangt binnen de overeengekomen termijn, heb je een week de tijd om ons, als Dienstverlener, hiervan op de hoogte te brengen. In geen geval kan overschrijding van de leveringstermijn een vermindering van de prijs met zich meebrengen, noch enige schadevergoeding of beëindiging/ontbinding of verbreking van de overeenkomst veroorzaken. 

7.13. Wij, als Dienstverlener, zijn steeds gerechtigd van jou, als Klant, een voorschot voor kosten te vragen. Alle reiskosten zoals vervoerstickets, overnachtingen, catering enz. zijn voor rekening van jou, als Klant. Zij worden hetzij in het honorarium doorgerekend aan jou, als Klant, hetzij rechtstreeks door ons, als Diensverlener aan jou, als Klant, gefactureerd. Reistijd en verplaatsingen van ons, als Dienstverlener, kunnen maximum tot 50% van ons honorarium worden aangerekend. 

7.14. De tijd gebruikt voor locatiescouting, casting, pre-lighting, opbouw en afbreken van het decor en andere voorbereidende werkzaamheden, kan aangerekend worden aan een maximum van 50% van het daghonorarium. 

7.15. Wij, als dienstverlener, bewaren de digitale content in onze archieven. Een eventuele nabestelling is dan ook altijd mogelijk. 

Artikel 8 – Kwaliteit van het werk

8.1. Wij, als Diensverlener verklaren, naar eigen normen, kwalitatieve content te maken en deze ook in onze eigen stijl te bewerken. ` 

8.2. Wij, als Diensverlener, hebben het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 

8.3. Wijzigingen in de opdracht door jou, als Klant, om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van jou, als Klant, en zullen door ons, als Dienstverlener, slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door jou, als Klant, voor akkoord is ondertekend en aan ons, als Dienstverlener, zijn bezorgd. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht verlengen de uitvoeringstermijn. 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid 

9.1. Algemeen

Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. De aansprakelijk van ons, als Dienstverlener, is beperkt tot het aankoopbedrag/ factuurbedrag. 

Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 

Wij, als Dienstverlener, sluiten elke aansprakelijkheid ten opzichte van onze klanten of iedere derde persoon uit, met uitzondering van haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van onze klanten voor opzet of grove schuld. 

Wij, als Dienstverlener, kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens. 

Bij directe schade is de aansprakelijkheid van ons, als Dienstverlener, beperkt tot de vergoeding die door jou, als Klant, werd betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt. 

Jij, als Klant, bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en jouw persoonlijke bezittingen. 

Jij, als Klant, bent aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van ons, als Dienstverlener, of van onze aangestelde. 

Wij, Dienstverlener, moeten dan wel de door jou, als Klant schriftelijk aangeduide correcties uitvoeren, maar wij zijn niet aansprakelijk voor niet aangeduide spelling-, taalkundige, of grammaticale fouten. Van zodra wij, als Dienstverlener, de bestelling hebben verzonden naar de drukker kunnen door jou, als Klant, geen correcties meer worden gevraagd. 

Wij, als Dienstverlener, dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor kleurafwijkingen die kunnen ontstaan bij het vervullen van de opdracht bv. door de samenstelling van de gefotografeerde voorwerpen of als gevolg van schommelingen in de kleurtemperatuur. 

De mondelinge opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van jou, als Klant. 

9.2. Overmacht

Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. 

9.3. Relaties met derden

Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener; op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan. 

9.4.Website

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn. 

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

Artikel 10 – Betwistingen 

Jij, als Klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan ons, als Dienstverlener. 

Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek product, dan komt jou, als Klant, geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

Jij, als Klant, kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl. 

Artikel 11 – Voorbehoud 

Wij, als Dienstverlener, behouden ons het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor ons, als Dienstverlener, onaanvaardbaar maken of indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege jou, als Klant, werd voldaan. 

Artikel 12 – Portretrecht 

Wij, als Dienstverlener, hebben het recht en de toestemming om content die gemaakt is door ons te gebruiken, hergebruiken, publiceren en opnieuw te publiceren, in de momenteel en in de toekomst bekende media, inclusief het internet, en voor alle doeleinden van ons, als Fotografe, inclusief het portfolio, studiovoorbeelden, zelfpromotie, deelname aan fotowedstrijden of tentoonstellingen, educatieve doeleinden, redactioneel gebruik, kunst en reclame. Jij, als Klant, stemt in met dit gebruik. Wij, als Dienstverlener, zorgen ervoor dat alle beelden eerst getoond worden aan jou, als Klant, voordat ze verschijnen op externe media. 

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrecht 

13.1. Content creation uitgevoerd door ons, als Dienstverlener, wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De content blijft eigendom van ons, als Dienstvelener. Bij levering van de bestanden geven wij, als Dienstvelener jou, als Klant, de toestemming om de bestanden te gebruiken voor de vooraf afgesproken doeleinden en om de foto’s te reproduceren. Bij inbreuk op de auteursrechten van ons, als Dienstvelener, rekenen wij drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van ons, als Dienstvelener 

13.2. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s en/of materialen, en overige inhoud op de website, presets, producten en zaken die jij, als Klant, krijgt door het gebruik van onze diensten, eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

13.3. Jij, als Klant, verbind je er toe elke toegestane exploitatie van de gemaakte content, alsook iedere reproductie. Gepaard te laten gaan met de vermelding “© Sarah De Gheselle” Het is jou, als Klant, verboden de foto’s op welke manier dan ook te wijzigen. 

13.3. Jij, als Dienstverlener, behoudt in alle omstandigheden het volle eigendomsrecht op al het foto- en ander beeldmateriaal dat aan jou, als Klant, wordt geleverd inclusief de eigendom van de digitale bestanden en andere dragers, zelfs bij tijdelijke terbeschikkingstelling hiervan aan jou, als Klant. 

13.4. Bij iedere inbreuk op het auteursrecht zoals, maar niet beperkt tot, ieder gebrek aan vermelding van de verwijzing “© Sarah De Gheselle ” op enige toegestane reproductie van een auteursrechtelijk beschermd werk van ons, als Dienstverlener, zal jij, als Klant, de fotograaf een schadevergoeding verschuldigd zijn van minstens 500,00 euro per inbreuk of inbreukmakende foto, onverminderd het recht van ons, als Dienstverlener, om een hogere schadevergoeding te eisen. 

13.5. Wij, als Dienstverlener, verlenen aan jou, als Klant, een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst. 

13.6. Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door ons, als Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. Het is jou, als Klant, ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. Jij, als Klant, mag uitsluitend de werken downloaden, opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik. 

13.7. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 

Artikel 14 – Gegevensverwerking 

Door het aankopen van onze goederen verklaar jij je, als Klant, akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met onze privacyverklaring die toegankelijk is op onze website. 

In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren. 

Artikel 15 – Geheimhouding

15.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen. 

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij: 

 • Het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen 
 • Het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie, 
 • Het informatie betreft die partijen verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege, 
 • Partijen informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage. 

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna. 

15.2. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout. 

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 1.500 euro – onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken. 

Artikel 16 – Algemeen 

16.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij 

16.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

16.3. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West- Vlaanderen, tenzij dwingend recht anders bepaalt.